Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Heitek talotekniikka Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.07.2022. Viimeisin muutos 06.07.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Heitek talotekniikka Oy
Saarijärventie 15
70460 Kuopio
Y-tunnus:3139340-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Heikkinen
antti.heikkinen@heitek.fi
0505708521

3. Rekisterin nimi

Heitek talotekniikka Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin säilyttämisen ja käsittelyn tarkoituksena on Heitek talotekniikka Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi. Tietoja voidaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämisen sekä markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Heitek talotekniikka noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavia lainsäädäntöjä kuten EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679) ja henkilötietolakia (523/1999).

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, ei rekisterinpitäjä voi sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen luomiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Heitek talotekniikka Oy päivittää asiakastietoja säännöllisesti ja huolehtii tarpeettomien tietojen poistamisesta. Asiakasrekisterin päivittäminen tapahtuu vuosittain.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Heitek talotekniikkaa noudattaa henkilötietoja koskevia lakeja ja ohjeistuksia. Kaikkia Heitek talotekniikalla työskenteleviä henkilöitä sitoo salassapitosopimus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).